CONDITIONS

NL

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RockingPearls© zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van RockingPearls© worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RockingPearls© ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten.
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RockingPearls©. RockingPearls© is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RockingPearls© dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 3.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling door bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RockingPearls©. 3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RockingPearls© gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering.
4.1 Na ontvangst van de betaling zal RockingPearls© leveren. 4.2 De door RockingPearls© opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RockingPearls© verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RockingPearls© daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven en de producten in de originele verpakking te retourneren aan RockingPearls©. De kosten voor de retournering van de producten zijn voor uw rekening. 6.2 Indien RockingPearls© vast stelt dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RockingPearls© de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan RockingPearls© te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.Na ontvangst van de retourzending door RockingPearls© zal het door u betaalde bedrag binnen tien dagen teruggestort worden op de door uw opgegeven bank/girorekening. Op een product door RockingPearls© in opdracht gemaakt is retourneren niet mogelijk.

Artikel 7. Overmacht.
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RockingPearls© ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RockingPearls© gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RockingPearls© kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen.
8.1 Indien u aan RockingPearls© schriftelijk opgave doet van een adres, is RockingPearls© gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan RockingPearls© schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 8.2 RockingPearls© is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in Amsterdam.

Artikel 9. Privacy.
RockingPearls© geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. RockingPearls© gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

hello@rockingpearls.nl

UK:

Article 1. Applicability.
1.1 All offers, orders and agreements of Rocking Pearls © These Terms and Conditions apply. 1.2 Accepting an offer or placing an order means that you accept the applicability of these Conditions. 1.3 It can be done in writing in these conditions, in which case the remaining provisions shall remain in full force. 1.4 All rights and claims, as in these conditions and any further agreements for Rocking © Pearls are made, are also stipulated for by Rocking Pearls © intermediaries and other third parties.

Article 2. Agreements.
2.1 An agreement is only after acceptance of your order by rocking Pearls ©. Rocking Pearls © is entitled to refuse orders or attach certain conditions to the delivery, unless otherwise specified. If an order is not accepted, Rocking Pearls shares © this within ten (10) days after receipt of the order.

Article 3. Prices and payments.
3.1 The prices for the products and services offered are in Euros, including VAT and excluding shipping costs. 3.2 Payment must be made within seven (7) days after the invoice date, unless otherwise agreed in writing. 3.3 Payment can be made by payment by bank transfer. When paying by bank or giro the date of payment is the date of crediting the bank account of Rocking Pearls © respectively. 3.4 If you are in default on any payment, Rocking Pearls © right (the performance of) the relevant agreement and related agreements to suspend or dissolve.

Article 4. Delivery.
4.1 Upon receipt of the payment will Rocking Pearls © deliver. 4.2 The Rocking Pearls © delivery times are indicative only. Late delivery does not entitle you to compensation or the right to cancel your order or to terminate the agreement, unless the delay in delivery is such that you can not reasonably be required to leave the agreement intact. You are then entitled to cancel the order or terminate the agreement if necessary. 4.3 Delivery of the products will take place and when the products are ready for shipment to you.

Article 5. Retention.
5.1 The ownership of products is transferred only when all you owe under any agreement Rocking Pearls © have paid. The risk of the goods shall pass at the time of delivery to you.

Article 6. Complaints and liability.
6.1 You have the obligation to inspect whether the products meet the agreement. If this is not the case, you should Rocking Pearls © as soon as possible and in any event within seven (7) days after delivery, or after observation reasonably possible, in writing / email and sufficient knowledge and products in stock packing to return to Rocking Pearls ©. The cost of the products return are your responsibility. 6.2 If Rocking Pearls © establishes that the products do not meet the agreement, Rocking Pearls © choosing to replace them with new products or to refund the invoice value of the products. 6.3 If you do not wish to purchase a product for any reason, you as an individual the right product within seven (7) days after delivery to Rocking Pearls © return. Returns are in this case only accepted if the packaging of the product is undamaged, also applies that the costs for returns are at your expense komen.Na receipt of the return shipment by Rocking Pearls © the amount paid by you will be refunded within ten days of the by your bank specified / giro account. Products by Rocking Pearls © commissioned is made possible returns.

Article 7. Force Majeure.
7.1 Without prejudice to its other toekomende rights has RockingPearls © case of force majeure the right, at its option, the execution of your order to suspend or the agreement without judicial intervention, by informing you in writing to disclose and without Rocking Pearls © liable for any compensation, unless this would be unacceptable in the circumstances to standards of reasonableness and fairness. 7.2 Force majeure is defined as any failure can be attributed to Rocking Pearls © because it is not due to her fault and not under the law, legal act or generally accepted for its account

hello@rockingpearls.nl